pondělí 9. března 2015

Josef Štulc k ničení památek: Islámský stát chce hlavně šokovat a vydělat

Doc. Štulc vystoupil v České televizi k tématu ničení historických památek tzv. islámským státem. >více

čtvrtek 30. října 2014

Plenární zasedání ČNK 30.10.2014

Na dnešním plenárním zasedání byly po diskusi, připomínkách a dojednaných úpravách schváleny nové stanovy spolku. Byla probrána účetní zpráva a bohatý odborný program letošního roku (zejména pořádané nebo spolupořádané konference), přičemž byly vyzdviženy zásluhy aktivní části členstva. Schváleno bylo zvýšení členských příspěvků. Na základě příslušných doporučení bylo přijato několik nových členů.

pátek 3. října 2014

Benátská charta jako hlavní téma 3. sešitu letošního ročníku ZPPK výročí Benátské charty se vrací několik obsažných článků v aktuálně distribuovaném sešitu časopisu Zprávy památkové péče, roč. 74, 2014, č. 3.
Obsah sešitu.

Seznam statí:
Editorial
Věra Kučová / 169
In media Res: Padesát let Benátské charty
 • Josef Štulc: Padesát let Benátské charty / 171-174Karel Kibic: Benátská charta a péče o naše historická města / 175-183
 • Věra Kučová: Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí / 184-192
 • Karel Kuča: Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona / 193-202
 • Vlastislav Ouroda: Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst / 203-211
 • Klára Hodaňová, Věra Horová, Karel Kuča: Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína / 212-219
 • Helga Kozelská Bencúrová, Aleš Palacký: Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana / 220-229
 • Michaela Špinarová, Jindřich Špinar: Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší / 230-237
 • Jiří Olšan, Daniel Šnejd: Pasport - nástroj péče o památky zahradního umění / 238-245
 • Jaroslav Podliska, Martin Tomášek: Na okraj archeologické památkové péče / 246-250
Různé
 • Mezinárodní charta o restaurování památek a sídel (aktualizovaný překlad) / 251-252
 • Alexandra Křížová: Nové národní kulturní památky / 252-254
 • Anna Schránilová: Demolice přístavby nejvyššího purkrabství Pražského hradu / 254-255
 • Jana Marešová: 80 let od úmrtí Karla Chytila (1857–1934) / 255-256
Semináře, konference, akce
 • Milan Jančo: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska / 256-257
 • Věra Kučová: Geoparky a kulturní dědictví / 257-259
Recenze, bibliografie
 • Milan Jančo: Slovensko a UNESCO. Publikace pro zrakově znevýhodněné / 260
 • Martin Halata: Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani / 260-261

sobota 16. srpna 2014

50 let Benátské charty – dějiny, praxe, výhledy. Konference ve Vídni, 2.-4.10.2014

50 let Benátské charty – dějiny, praxe, výhledy
Výroční konference Pracovní skupiny Teorie a výuka památkové péče 2014, 2.-4.10.2014, Vídeň
http://www.bda.at/events/10/19747/50-Jahre-Charta-von-Venedig-Geschichte-Rezeption-Perspektiven

ARBEITSKREIS THEORIE UND LEHRE DER DENKMALPFLEGE – BUNDESDENKMALAMT – ICOMOS

Program:

Uvítání:
• Christoph Thun-Hohenstein (Wien), Direktor des MAK
• Hans-Rudolf Meier (Weimar), 1. Vorsitzender des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege
• Barbara Neubauer (Wien), Präsidentin des Bundesdenkmalamtes
• Jörg Haspel (Berlin), Präsident von ICOMOS-Deutschland

Einführung in das Tagungsthema || Úvod do tématu
• Ingrid Scheurmann (Dortmund - Bonn)

Themenblock 1: Die Charta im historischen Kontext || Charta v historických souvislostech
Chair: Ingrid Scheurmann (Dortmund - Bonn)
• Wilfried Lipp (Tillysburg), Theorie und Praxis der Denkmalpflege im Wandel der Zeitgeschichte (1964-2014) – ein Resümee || Teorie a praxe památkové péče v proměnách doby (1964-2014) - souhrn
• Kerstin Stamm (Dortmund – Berlin), „Il monumento per l’uomo“. Zur Entstehungsgeschichte der Charta von Venedig im Kontext der europäischen Nachkriegszeit || Evropské poválečné souvislosti vzniku Charty
• Andreas Lehne (Wien), Zur DNA der Charta von Venedig || Ke genezi Charty

Themenblock 2: Internationalisierung und Ausdifferenzierung || Mezinárodní souvislosti i rozdílnosti
Chair: Bernd Euler-Rolle (Wien)
• Gabi Dolff-Bonekämper (Berlin), Semantische Grundlagen für die Internationalisierung || Základy mezinárodního přijetí Charty
• Michael Falser (Heidelberg), Die Charta von Venedig, ICOMOS, UNESCO-Welterbe, Nara und die Folgen: Zur Karriere des Authentizitätsbegriffs in der Denkmalpflege || Charta a pojem autenticity v památkové péči

Themenblock 3: Wirkung in Stadt und Raum || Účinky v prostředí měst
Chair: Friedrich Bouvier (Graz)
• Nott Caviezel (Wien), Das Wiener Memorandum und die Folgen || Vídeňské memorandum a jeho důsledky
• Sigrid Brandt (Salzburg), Internationale Grundsatzpapiere der Städtebaulichen Denkmalpflege. Eine Analyse im Vergleich zu städtebaulichen Entwicklungen || Základní mezinárodní dokumenty péče o městské celky. Rozbor ve srovnání s urbanistickým vývojem

Diskussionsrunde:
Manfred Wehdorn (Wien) – Elisabeth Merk (München) – ans Rudolf Meier (Weimar) – Jörg
Haspel (Berlin)
Leitung: Erika Schmidt (Dresden)

Themenblock 4: Wirkung im Denkmalrecht
Chair: Jörg Haspel (Berlin)
• Ernst-Rainer Hoenes (Mainz), Die Charta von Venedig im Internationalen Kulturgüter-, Denkmal- und Welterbeschutz || Charta v mezinárodní ochraně památek
• Wolfgang Göhner (München), Europäisches Normierungswesen im Kontext mit der Charta von Venedig und internationalen Grundsatzpapieren || Evropské právní normativy v kontextu k Chartě a mezinárodním dokumentům
• Christina Mayer (Luxemburg), Das Gesetz kam erst später. Vom Einfluss der Charta von Venedig auf das Denkmalrecht im Großherzogtum Luxemburg || Vliv Charty na památkové právo v Lucembursku

Themenblock 5: Wirkungen in der Praxis von Denkmalpflege und Restaurierung
Chair: Waltraud Kofler-Engl (Bozen)
• Katharina Steudtner (Berlin), Die Charta von Venedig und ihre Rezeption in Restaurierung und Wiederaufbau an archäologischen Stätten || Charta a její uplatňování při restaurování a rekonstrukcích archeologických památek
• Bernhard Hebert (Wien), Von Winckelmann und Riegl zu Venedig und La Valetta – Ansprüche und Umsetzungen in der Archäologie || Od Winckelmanna a Riegla k Benátkám a La Valettě – Dopady na archeologii
• Jan Raue (Berlin), Restaurierung zwischen neuen Entwürfen und ursprünglichen Intentionen (Fallbeispiel Neues Museum in Berlin) || Restaurování mezi novými koncepty a původními záměry (příklad Neues Museum v Berlíně
• Eva Hody (Salzburg), Stadtpfarrkirche zum hl. Hyppolyth in Zell am See (Fallbeispiel)
• Theresia Gürtler Berger (Zürich), Umgang mit der Luzerner Kapellbrücke im Spiegel der Charta von Venedig (Fallbeispiel)

Themenblock 6: Wirkungen in die Zukunft || Dopady v budoucnosti
Chair: Silke Langenberg (München)
• Alex Langini (Luxemburg), „Monumenta“ – zu Programm und Problemen der deutschsprachigen Sammlung von internationalen Grundsatzpapieren und Richtlinien der Denkmalpflege in Theorie und Praxis || Záměry a praktické problémy mezinárodních dokumentů a směrnic v německy mluvících zemích
• Thomas Drachenberg (Wünsdorf), Praxis und Theorie – Leitbild der Denkmalpflege in Deutschland
• Eduard Müller (Altdorf), Die Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz || Principy památkové péče ve Švýcarsku
• Walter Hauser (Innsbruck), Die Standards der Baudenkmalpflege in Österreich || Standardy péče o stavební památky v Rakousku
Chair: Hans-Rudolf Meier (Weimar)
• Andreas Hild (München), Jenseits des Mangels – Zur Zukunft der Denkmalpflege || Bez nedostatků – budoucnost památkové péče
• Eva Battis (Berlin), „Authentizität“ und „Integrität“ in der internationalen Denkmal- und Welterbedebatte

čtvrtek 17. července 2014

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014

Akce se koná pod záštitou ČNK ICOMOS.
Vižňov, okno kostela. Foto Jiří Novák, Wikimedia Commons
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Omnium, o. s., a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem zvou zájemce zabývající se dokumentací, stavebně-historickými průzkumy aj. na setkání, které se letos uskuteční ve Vižňově.
Setkání s praktickou náplní se uskuteční ve dnech 28. července až 1. srpna. Letošní Letní dílna OPD a SHP se nebude na rozdíl od předchozích ročníků věnovat stavbě středověkého původu, ale dokumentaci barokního kostela sv. Anny a jeho dílčích stavebních částí.

středa 16. července 2014

50 let Benátské charty (web ČNK ICOMOS)

Na letošní rok připadá padesátileté výroční vydání Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování památek a sídel, která je známá pod názvem Benátská charta. Dokument byl výstupem z velkého mezinárodního kongresu památkových architektů a techniků, konaného v Benátkách ve dnech 25. – 31. května 1964.
Charta ve stručné formě vyjádřila základní principy péče o památky a sídla. Vycházela přitom z hlubokých zkušeností, omylů i úspěchů více než stoletého vývoje památkové péče v Evropě včetně nedávných zkušeností záchrany a obnovy památek těžce poškozených za 2. světové války. Díky tomu je Benátská charta dokumentem nesmírně moudrým a vyváženým, který ani dnes neztratil na své aktuálnosti.
ČNK ICOMOS připomene toto významné výroční aktualizovaným překladem textu Benátské charty a hodnotícím článkem v časopisu Zprávy památkové péče. Na začátek podzimu ČNK ICOMOS rovněž připravuje konferenci, která by zhodnotila pozitivní přínos Benátské charty a její význam pro současnou památkovou péči.
Doc. PhDr. Josef Štulc, prezident ČNK ICOMOS
Zdroj.

středa 4. června 2014

Cena NPÚ za památkovou péči Patrimonium pro futuro bude poprvé udělena letos v září

Ocenění za počin v oblasti památkové péče (záchrana, restaurování, objev, prezentace) bude uděleno letos poprvé při příležitostí záříjových Dnů evropského dědictví.
Na výběru oceněných aktivit se budou podílet čelní odborní představitelé ČNK ICOMOS.
O zahájení procesu výběru z kandidátů nominovaných regionálními pracovišti NPÚ informoval NPÚ v tiskové zprávě.